Η WEST Α.Ε. έχει ως σκοπό να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες προώθησης, πωλήσεων και τοποθέτησης προϊόντων σε σημεία πώλησης, οργάνωσης εκδηλώσεων, ανάπτυξης δημιουργικού υλικού και διανομής εντύπου υλικού και επιστολών προς τους πελάτες της, έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

 

Οι στόχοι της επιχείρησης είναι:

 • Να καθιερωθεί σαν πρωταγωνίστρια στο πεδίο της αγοράς που καλύπτει και να παρουσιάζει αυξανόμενα οικονομικά μεγέθη
 • Να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της και να βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης προς αυτούς
 • Να βελτιώνει την απόδοσή της συνεχώς και να αυξάνει την παραγωγικότητα της
 • Να παρέχει υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της
 • Να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της προς στο περιβάλλον

 

Για να πετύχει τους στόχους της η WEST Α.Ε.:

 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801.
 • Επιλέγει τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους της με αυστηρά κριτήρια σε σχέση με την ποιότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση και την υγεία και ασφάλεια
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό της σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, υγείας και ασφάλειας και φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του σε θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές για περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

 

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται:

 • Να εφαρμόζει, ελέγχει και ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης
 • Να εξασφαλίζει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης και της επίδοσης στην υγεία και ασφάλεια
 • Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, στην υγεία / ασφάλεια και στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Να μεριμνά για τη συνεχή πρόληψη της ρύπανσης
 • Να παρέχει κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους σχετικά με την υγεία και ασφάλεια

 

Ο Υπεύθυνος Συστήματος έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει αποκλίσεις του Συστήματος Διαχείρισης, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων αυτών.

 

Για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εργαζομένων, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης αλλά και στη βελτίωσή του.