ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:

Κατά το έτος 2017 (1/1/17-31/12/17) δεν υπήρξε κανένα παράπονο χρήστη